Regulamin

Regulamin serwisu seomaker.ai

§ 1 Wprowadzenie i Definicje


Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Seomaker dostępnych na stronie internetowej seomaker.ai.

Definicje

 • 1.1. Seomaker - firma świadcząca usługi za pośrednictwem strony internetowej seomaker.ai.
 • 1.2. Aplikacja – część Serwisu dostępna po zalogowaniu do Konta, oprogramowanie udostępniane przez Usługodawcę Użytkownikowi, w zależności od wybranego Pakietu, w sposób nieprzerwany, z poziomu przeglądarki internetowej jako Usługa (ang.: software as a service). Aplikacja umożliwia m.in. analizę konkurencji, korzystanie z bazy słów kluczowych, dokonywanie analizy SERP, monitoring pozycji dowolnych słów kluczowych w Google, tworzenie treści z pomocą Narzędzi AI.
 • 1.3. Usługa – świadczenia otrzymywane przez Użytkownika na podstawie zawartej przez Strony umowy o świadczenie usług. Rodzaj i zakres dostępnych dla Użytkownika funkcjonalności składających się na Usługę zależy od rodzaju Pakietu wybranego przez Użytkownika.
 • 1.4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca status konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) korzystająca z Serwisu.
 • 1.5. Usługodawca – Maindset sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Racławicka 67/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0001063117, NIP: 7792561136, REGON: 526668363 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.
 • 1.6. Pakiet – wybrane przez Użytkownika Usługi, jakie w danym Okresie abonamentowym Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika.
 • 1.7. Panel użytkownika – zbiór funkcjonalności Aplikacji umożliwiających zarządzanie Kontem dostępnych dla Użytkownika w ramach poszczególnych Usług.
 • 1.8. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, opłaty za Okres abonamentowy zgodnie z wybranym Pakietem.
 • 1.9. Okres abonamentowy – okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi w ramach wybranego Pakietu.
 • 1.10. Okres zobowiązania – okres w jakim Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika płatne Usługi w ramach wybranego Pakietu w zamian za Opłatę abonamentową, wynoszący miesiąc lub rok, zależnie od opcji wybranej przez Użytkownika.
 • 1.11. Opłata abonamentowa – wynagrodzenie za Usługi świadczone w ramach wybranego Pakietu w danym Okresie abonamentowym.
 • 1.12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, przedmiotem której są Usługi określone w wybranym przez Użytkownika Pakiecie.
 • 1.13. Cennik – dostępny w Serwisie pod adresem seomaker.ai/cennik, określa wysokość opłat za korzystanie z Usług wchodzących w skład danego Pakietu.
 • 1.14. Konto – utworzone przez Usługodawcę w związku z Rejestracją indywidualne Konto Użytkownika uprawniające go do korzystania z Usług.

Zastosowanie powyższych definicji ma na celu ułatwienie zrozumienia niniejszego Regulaminu.

§ 2 Zakres Usług i Pakiety


Zakres Usług

 • 2.1. Usługodawca oferuje Użytkownikom różne rodzaje Usług, dostępnych poprzez Aplikację, zgodnie z wybranym przez Użytkownika Pakietem.
 • 2.2. Usługi mogą obejmować, w zależności od wybranego Pakietu, dostęp do różnych funkcjonalności Aplikacji, w tym, ale nie ograniczając się do: analizy konkurencji, korzystania z bazy słów kluczowych, dokonywania analizy SERP, monitoringu pozycji dowolnych słów kluczowych w Google, oraz tworzenia treści z pomocą Narzędzi AI.
 • 2.3. Szczegółowy zakres dostępnych funkcjonalności Aplikacji dla różnych Pakietów jest opisany w Cenniku dostępnym na stronie seomaker.ai/cennik.
 • 2.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nowych, dodatkowych Usług, jak również do wprowadzenia zmian w oferowanych Usługach oraz Pakietach. Wszelkie takie zmiany będą komunikowane Użytkownikom z wyprzedzeniem, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

Pakiety

 • 2.5. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z dostępnych Pakietów, który określa zakres Usług dostępnych dla Użytkownika.
 • 2.6. Wybór Pakietu następuje w trakcie procesu rejestracji lub w Panelu Użytkownika.
 • 2.7. Opłaty abonamentowe za wybrane Pakiety są zgodne z Cennikiem dostępnym na stronie seomaker.ai/cennik.
 • 2.8. Użytkownik zostanie poinformowany o wysokości opłaty abonamentowej za wybrany Pakiet przed jego zakupem.
 • 2.9. Zmiana Pakietu przez Użytkownika jest możliwa, jednak nie wpłynie to na Okres Zobowiązania dla wcześniej wybranego Pakietu, chyba że strony postanowią inaczej.
 • 2.10. Pakiety mogą być oferowane na różnych warunkach, w tym różnych okresach zobowiązania (miesięczny, roczny itp.).
 • 2.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia promocji i rabatów na wybrane Pakiety. Warunki promocji i rabatów będą jasno opisane i komunikowane Użytkownikom.
 • 2.12. Usługodawca ma prawo do wycofania, zmiany lub wprowadzenia nowych Pakietów, co zostanie odpowiednio skomunikowane Użytkownikom, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

Przeczytanie i akceptacja §2 jest obowiązkowa przed rozpoczęciem korzystania z oferowanych Usług i Pakietów.

§ 3 Rejestracja i Utworzenie Konta


Rejestracja w Serwisie jest wymagana do korzystania z Aplikacji i jest dostępna dla każdej osoby spełniającej warunki określone w § 1 Definicje. Rejestracja odbywa się przez wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Seomaker.

Wymagania

 • 3.1. Pełnoletność - Użytkownik musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • 3.2. Prawdziwe dane - Wszystkie dane podane podczas rejestracji muszą być aktualne i prawdziwe.
 • 3.3. Akceptacja Regulaminu - Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu

Utworzenie Konta

Po pomyślnej rejestracji, Usługodawca utworzy indywidualne Konto Użytkownika, uprawniające do korzystania z Usług w ramach wybranego Pakietu.

Odpowiedzialność za Konto

 • 3.4. Hasło i Bezpieczeństwo - Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła oraz za wszelką aktywność, która zachodzi w ramach jego Konta.
 • 3.5. Powiadomienie o Nieautoryzowanym Użyciu - Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o nieautoryzowanym użyciu swojego Konta.

§ 4 Płatności i Opłaty


 • 4.1. Opłata Abonamentowa - Za korzystanie z Usług, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej, zgodnie z wybranym Pakietem i Cennikiem dostępnym w Serwisie.
 • 4.2. Sposoby Płatności - Płatności mogą być realizowane za pomocą różnych metod, takich jak karty kredytowe, przelewy bankowe czy system płatności online PayU, zgodnie z opcjami dostępnymi w Serwisie.
 • 4.5. Aktualizacja Pakietu - Użytkownik ma możliwość zmiany Pakietu w trakcie trwania Okresu Abonamentowego. W takim przypadku, różnice w Opłatach Abonamentowych zostaną odpowiednio rozliczone.
 • 4.6. Zmiany w Cenniku - Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Cenniku. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od najbliższego Okresu Abonamentowego.
 • 4.7. Brak Zwrotów - Opłaty Abonamentowe są niezwrotne, chyba że w szczególnych przypadkach, jak określono w sekcji dotyczącej Reklamacji.
 • 4.8. Faktury - Po zaksięgowaniu płatności, Usługodawca wystawia i wysyła fakturę do Użytkownika w formie elektronicznej.

§ 5 Zasady Korzystania z Serwisu


 • 5.1. Zgodność z Prawem - Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, etyką i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 • 5.2. Odpowiedzialność za Dane - Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie dane, informacje i materiały, które zamieszcza w ramach korzystania z Usługi.
 • 5.3. Nieuprawnione Użycie - Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, modyfikowania, dekompilacji czy innej formy manipulacji wobec Aplikacji, Serwisu i zasobów na nim dostępnych.
 • 5.4. Zakaz Szkodliwych Działań - Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników, utrudniać działanie Serwisu lub jego infrastruktury.
 • 5.5 Nasz dostawca usług AI "Open AI" nie zezwala na generowanie treści o charakterze seksualnym, religijnym i politycznym, a zatem surowo zabrania się generowania takich treści. Jeśli nawet przez pomyłkę spróbujesz wygenerować taką treść, nasz system wyświetli komunikat o błędzie "Niebezpieczna treść" za pierwszym razem i będzie to uważane za ostateczne ostrzeżenie. Jeśli użytkownik spróbuje ponownie wygenerować taką zawartość, jego subskrypcja zostanie anulowana, a użytkownik nie będzie mógł ponownie korzystać z naszych usług.
 • 5.6. Monitoring i Kontrola - Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować i kontrolować jak Użytkownicy korzystają z Serwisu w celu zapewnienia jego jakości i zgodności z obowiązującym prawem.
 • 5.7. Zabrania się używania robotów, scrapperów lub innych automatycznych urządzeń, procesów lub środków w celu uzyskania dostępu do Serwisu w jakimkolwiek celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów w Serwisie.
 • 5.9. Zastrzeżenia - Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Serwisie, usunięcia lub dodania funkcjonalności, a także do czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia Usług.
 • 5.9. Proces Reklamacyjny - W przypadku problemów z Usługą, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z § 4.7 oraz zgodnie z procedurami określonymi w innym miejscu tego Regulaminu.
 • 5.10. Ograniczenie Odpowiedzialności - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, w tym za utratę danych, przerwy w dostępie do Usługi czy działania osób trzecich.

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne


 • 6.1. Prawo do Reklamacji - Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych Usług w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany na stronie Seomaker.ai, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected]
 • 6.2. Składanie Reklamacji - W reklamacji Użytkownik powinien wskazać swój adres e-mail, nazwę swojej firmy, określić przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania oczekuje od Usługodawcy.
 • 6.3. Termin Odpowiedzi - Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
 • 6.4. Postępowanie - W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługodawca dokona czynności zmierzających do naprawienia stanu będącego podstawą reklamacji lub uzasadni odmowę jej uwzględnienia.
 • 6.5. Uzasadnienie Odmowy - W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do jej pisemnego uzasadnienia.
 • 6.6. Decyzja Ostateczna - Decyzja Usługodawcy w sprawie reklamacji jest decyzją ostateczną, ale nie wyłącza prawa Użytkownika do podjęcia innych działań prawnych.
 • 6.7. Kontakt w Sprawie Reklamacji - Wszelkie pytania i wątpliwości związane z postępowaniem reklamacyjnym mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej [email protected].

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy


 • 7.1. Ograniczenie Odpowiedzialności za Usługi - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług świadczonych przez osoby trzecie, z którymi Użytkownik nawiąże kontakt korzystając z Serwisu seomaker.ai.
 • 7.2. Dane i Informacje - Usługodawca nie gwarantuje, że dostarczone dane i informacje są dokładne, kompletne lub aktualne. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.
 • 7.3. Dostępność Serwisu - Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, w tym za wszelkie problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z Serwisu.
 • 7.4. Odpowiedzialność za Straty - Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z Serwisu, w tym utratę danych, utratę zysków, przerwy w działalności, itd.
 • 7.5. Treści Użytkowników - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich moderacji i usuwania, jeżeli naruszają one prawo lub Regulamin Serwisu.
 • 7.6. Zgłaszanie Naruszeń - Użytkownik ma prawo zgłaszać wszelkie naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu. Usługodawca po otrzymaniu zgłoszenia podejmie odpowiednie kroki.
 • 7.7. Zastrzeżenia Prawne - Nic w niniejszym Regulaminie nie wyłącza lub nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy w przypadkach, w których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne na mocy obowiązującego prawa.

§ 8 Zmiany w Regulaminie i Usługach


 • 8.1. Prawo do Zmiany Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie, poprzez ogłoszenie na stronie seomaker.ai oraz przez e-mail wysłany na adres zarejestrowany w Konto Użytkownika.
 • 8.2. Akceptacja Zmian - Korzystanie z Serwisu po dniu wejścia w życie zmian oznacza ich akceptację. W przypadku braku akceptacji Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy.
 • 8.3. Aktualizacje i Modyfikacje Usług - Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian, aktualizacji, dodawania lub usuwania funkcji w ramach oferowanych Usług. Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez Serwis lub e-mail.
 • 8.4. Zmiany w Pakietach - Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dostępnych Pakietach, w tym ich cenniku. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem, zgodnie z § 8.1.
 • 8.5. Brak Możliwości Odstąpienia od Umowy - Zgodnie z § 4, wszelkie zmiany w Pakietach, cenniku i Regulaminie nie uprawniają Użytkownika do odstąpienia od Umowy, chyba że zmiany te wprowadzone są w sposób jednostronny i mają istotny wpływ na korzystanie z Usług przez Użytkownika.
 • 8.6. Wycofanie Usług - Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Usług lub całego Serwisu, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem, zgodnie z § 8.1.

§ 9 Postanowienia Końcowe


 • 9.1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Usług seomaker.ai będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez właściwe sądy powszechne dla Usługodawcy w Polsce.
 • 9.2. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu przez sąd, pozostałe jego części pozostają w mocy.
 • 9.3. Wszelkie prawa do Serwisu i Aplikacji, w tym własność intelektualna, są zastrzeżone i należą do Usługodawcy. Usługa i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczonych przez użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Usługodawcy i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi w Polsce i innych krajach.
 • 9.4. Tytuły i nagłówki sekcji Regulaminu są używane wyłącznie dla wygody i nie mają wpływu na interpretację postanowień.
 • 9.5. Brak działania ze strony Usługodawcy w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się prawa do działania w przyszłości.
 • 9.6. Wszelkie pytania, komentarze czy reklamacje dotyczące Serwisu powinny być kierowane na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy.
 • 9.7. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby odpowiedzieć na zgłoszenia Użytkowników w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie gwarantuje określonego terminu odpowiedzi.
 • 9.8. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Seomaker.ai i może być pobrany oraz wydrukowany przez Użytkownika w każdym czasie.
 • 9.9. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji na stronie seomaker.ai i jest wiążący dla wszystkich Użytkowników Serwisu od tego momentu.