Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu seomaker.ai

Właściwa ochrona danych osobowych klientów oraz potencjalnych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem. Polityka prywatności Seomaker jest zbiorem naszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. zawiera informacje o celu gromadzenia danych, podstawach prawnych oraz prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) niniejszy dokument ma na celu m.in. spełnienie określonych w jego treści obowiązków informacyjnych.

Administrator danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Maindset Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Administrator” lub „Seomaker”) przy ul. Racławicka 67/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowej pod numerem KRS: 0001063117 NIP: 7792561136

Mogą się Państwo z nami skontaktować na jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
  • pocztą tradycyjną na adres: Maindset Sp. z o. o. ul. Racławcika 67, 60-302 Poznań

Podstawy oraz cele przetwarzania danych osobowych


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy między nami a użytkownikiem o świadczenie usług w związku z rejestracją - podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. a) RODO;
  • potrzeby realizacji płatności i obciążenia użytkownika płatnością za świadczone przez nas usługi
  • realizacji obowiązków ustawowych, w tym o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym (dalej „Ustawa reklamacyjna”) - podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Seomaker - podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. c) RODO.
  • dostarczania informacji handlowych na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej i stosownie do wyrażonej w tym zakresie zgody - podstawa prawna: art 6 ust 1 lit. a) RODO;

Źródła pozyskania Państwa danych osobowych


Seomaker przetwarza dane osobowe pozyskane poprzez:

  • podanie danych przez osobę, której one dotyczą (dalej „Użytkownik”) za pośrednictwem serwisu internetowego seomaker.ai
  • kierowanie do lub od osoby, której one dotyczą korespondencji pocztą elektroniczną oraz tradycyjną
  • kontakt telefoniczny do lub od osoby, której one dotyczą (rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane; odpowiedni komunikat poprzedza połączenie z Infolinią)
  • pozyskane od osób trzecich, którym wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie do Seomaker w celu marketingu usług i produktów.

Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Seomaker danych osobowych


Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania: sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Nie wpływa również na możliwość przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przysługujących Seomaker.

Czas przechowywania Państwa danych osobowych


Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania usunięcia danych, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych – chyba, że ich dalsze przetwarzanie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. w celu realizacji obowiązków wynikających z Ustawy reklamacyjnej czy obrony Administratora przed roszczeniami). Administrator dołoży jednak staranności, aby dane osobowe nie były przetwarzane dłużej niż przez okres 5 lat

Przekazywanie danych osobowych, w tym automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. „profilowanie”)


Przetwarzanie dane osobowych może być powierzane przez Seomaker innym podmiotom. Podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być dostawcy, którzy wykonują usługi na rzecz Seoamaker (usługi informatyczne, doradcze i prawne lub usługi agencyjne w zakresie marketingu).

Seomaker może stosować proces zwanym "profilowaniem", mającym na celu zoptymalizowanie Twojego doświadczenia jako Użytkownika oraz umożliwienie nam zaproponowania Ci usług, które najbardziej odpowiadają Twoim indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom. Wykorzystujemy różnorodne algorytmy komputerowe do analizy różnych aspektów Twojego zachowania w ramach korzystania z naszego Serwisu i Aplikacji. Dane te mogą obejmować: twoje zachowanie podczas korzystania z Serwisu, sposób, w jaki korzystasz z naszej Aplikacji, dane zebrane za pomocą plików cookie, podane przez Ciebie dane osobowe. Głównym celem profilowania jest dostarczenie Ci spersonalizowanej oferty, zarówno w ramach naszego Serwisu, jak i w ramach inicjatyw marketingowych prowadzonych przez Seomaker. Może to obejmować: wyświetlanie spersonalizowanych ofert i reklam bezpośrednio w naszym Serwisie, marketing bezpośredni, w tym komunikaty e-mail, SMS/MMS, marketing telefoniczny, remarketing na innych stronach internetowych, które odwiedzasz.

Bezpieczeństwo danych


Seomaker wdraża i stosuje wiele nowoczesnych zabezpieczeń, gwarantujących bezpieczeństwo korzystania z serwisu dostępnego pod adresem seomaker.ai. Dane pobierane podczas rejestracji i na formularzach kontaktowych są chronione poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL. Dzięki temu ograniczone jest ryzyko pozyskania lub modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione.

Wszelkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Seomaker jako administrator danych podejmuje działania, aby podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe, a pracownicy i współpracownicy Seomaker posiadali odpowiednią wiedzę i doświadczenie, w tym byli przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych